1.
Baschenko MI, Gladiy MV, Melnyk JF, Jefimenko MJ, Kruhliak AP, Polupan YP, Vyshnevskiy LV, Birukova OD, Kruglyak OV, Kuzebniy SV, Priyma SV. STATE AND PERSPECTIVES DIVELOPMEN OF DAIRY CATTLE OF THE UKRAINE. Anim. Breed. and Genet. [Internet]. 2017Nov.29 [cited 2020Sep.26];540:6-14. Available from: https://abg-journal.com/index.php/journal/article/view/123