Baschenko, M. I., M. V. Gladiy, Ju. F. Melnyk, M. Ja. Jefimenko, A. P. Kruhliak, Yu. P. Polupan, L. V. Vyshnevskiy, O. D. Birukova, O. V. Kruglyak, S. V. Kuzebniy, and S. V. Priyma. “STATE AND PERSPECTIVES DIVELOPMEN OF DAIRY CATTLE OF THE UKRAINE”. Animal Breeding and Genetics 540 (November 29, 2017): 6-14. Accessed May 27, 2020. https://abg-journal.com/index.php/journal/article/view/123.