Kovtun, S. I., O. V. Shcherbak, I. M. Lyuta, and T. V. Shevchenko. “CONDITION AND PROSPECTS INITIATED BY PROFESSOR V. YU. NEDAVA RESEARCH IN NANOBIOTECHNOLOGY”. Animal Breeding and Genetics, Vol. 59, May 2020, pp. 124-35, doi:10.31073/abg.59.14.