TіpіloH. T., and V. V. Dzitsiuk. “FEATURES OF CHROMOSOMAL SET OF SHEEP OF ROMANOV BREED”. Animal Breeding and Genetics, Vol. 54, Nov. 2017, pp. 162-8, doi:10.31073/abg.54.21.