Baschenko, M. I., M. V. Gladiy, J. F. Melnyk, M. J. Jefimenko, A. P. Kruhliak, Y. P. Polupan, L. V. Vyshnevskiy, O. D. Birukova, O. V. Kruglyak, S. V. Kuzebniy, and S. V. Priyma. “STATE AND PERSPECTIVES DIVELOPMEN OF DAIRY CATTLE OF THE UKRAINE”. Animal Breeding and Genetics, Vol. 54, Nov. 2017, pp. 6-14, doi:10.31073/abg.54.01.