[1]
V. V. Dzitsiuk, S. G. Kruhlyk, and V. G. Spyrydonov, “GENETIC ANALYSIS GERMAN SHEPHERD BREED DOGS USING MICROSATELLITE DNA MARKERS”, Anim. Breed. and Genet., vol. 52, pp. 166-171, Nov. 2016.