[1]
S. I. Kovtun, O. V. Shcherbak, I. M. Lyuta, and T. V. Shevchenko, “CONDITION AND PROSPECTS INITIATED BY PROFESSOR V. YU. NEDAVA RESEARCH IN NANOBIOTECHNOLOGY”, Anim. Breed. and Genet., vol. 59, pp. 124-135, May 2020.