[1]
Y. V. Huzeyev, V. V. Dzitsiuk, and TіpіloH. T., “The karyotype of Ukrainian population of river buffalo (River Buffalo)”, Anim. Breed. and Genet., vol. 55, pp. 149-154, May 2018.