Dzitsiuk, V. V., Kruhlyk, S. G. and Spyrydonov, V. G. (2016) “GENETIC ANALYSIS GERMAN SHEPHERD BREED DOGS USING MICROSATELLITE DNA MARKERS”, Animal Breeding and Genetics, 520, pp. 166-171. doi: 10.31073/abg.52.21.