Vashchenko, O. V. (2018) “PIG PRODUCTIVITY UNDER PURE BREEDING AND CROSSBREEDING”, Animal Breeding and Genetics, 510, pp. 34-41. doi: 10.31073/abg.51.05.