Ladyka, V. I., Sklyarenko, Y. I. and Pavlenko, Y. M. (2018) “Prospects of preserving the lebedinian breed”, Animal Breeding and Genetics, 550, pp. 225-235. doi: 10.31073/abg.55.31.