Huzeyev, Y. V., Dzitsiuk, V. V. and TіpіloH. T. (2018) “The karyotype of Ukrainian population of river buffalo (River Buffalo)”, Animal Breeding and Genetics, 550, pp. 149-154. doi: 10.31073/abg.55.21.