Baschenko, M. I., Gladiy, M. V., Melnyk, J. F., Jefimenko, M. J., Kruhliak, A. P., Polupan, Y. P., Vyshnevskiy, L. V., Birukova, O. D., Kruglyak, O. V., Kuzebniy, S. V. and Priyma, S. V. (2017) “STATE AND PERSPECTIVES DIVELOPMEN OF DAIRY CATTLE OF THE UKRAINE”, Animal Breeding and Genetics, 540, pp. 6-14. doi: 10.31073/abg.54.01.