Makovs’ka, N. M., Bodryashova, K. V. and Biryukova, O. D. (2017) “ECONOMIC-BIOLOGICAL SIGNS OF PIGS OF PAE "DZVENACHE"”, Animal Breeding and Genetics, 530, pp. 160-164. doi: 10.31073/abg.53.21.