Vashchenko, O. V. 2018. “PIG PRODUCTIVITY UNDER PURE BREEDING AND CROSSBREEDING”. Animal Breeding and Genetics 51 (March), 34-41. https://doi.org/10.31073/abg.51.05.