Gladiy, M. V., G. S. Kovalenko, S. V. Priyma, G. A. Holyosa, A. V. Tuchyk, L. V. Marchuk, V. P. Otsabryk, and B. B. Lolya. 2016. “COMPARATIVE DESCRIPTION OF MILK PRODUCTIVITY OF COWS UKRAINIAN RED-AND-WHITE DAIRY CATTLE AND UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY CATTLE AND HOLSTEIN BREEDS IN SERF «OLEKSANDRIVSKE»”. Animal Breeding and Genetics 52 (November), 6-12. https://doi.org/10.31073/abg.52.01.