Kovtun, S. I., O. V. Shcherbak, I. M. Lyuta, and T. V. Shevchenko. 2020. “CONDITION AND PROSPECTS INITIATED BY PROFESSOR V. YU. NEDAVA RESEARCH IN NANOBIOTECHNOLOGY”. Animal Breeding and Genetics 59 (May), 124-35. https://doi.org/10.31073/abg.59.14.