Ladyka, V. I., Y. I. Sklyarenko, and Y. M. Pavlenko. 2018. “Prospects of Preserving the Lebedinian Breed”. Animal Breeding and Genetics 55 (May), 225-35. https://doi.org/10.31073/abg.55.31.