Baschenko, M. I., M. V. Gladiy, Ju. F. Melnyk, M. Ja. Jefimenko, A. P. Kruhliak, Yu. P. Polupan, L. V. Vyshnevskiy, O. D. Birukova, O. V. Kruglyak, S. V. Kuzebniy, and S. V. Priyma. 2017. “STATE AND PERSPECTIVES DIVELOPMEN OF DAIRY CATTLE OF THE UKRAINE”. Animal Breeding and Genetics 54 (November), 6-14. https://doi.org/10.31073/abg.54.01.