STEFURAK, I. V.; STEFURAK, Y. P.; PASAYLYUK, M. V. NATURAL RESISTANCE OF HORSES OF GUTSUL BREED FROM THE POKUTTYA CARPATHIANS. Animal Breeding and Genetics, v. 52, p. 227-231, 1 Nov. 2016.