DZITSIUK, V.; PEREDRY, M. KARYOTYPE INSTABILITY OF CATTLE (Bos taurus L.). Animal Breeding and Genetics, v. 52, p. 158-166, 1 Nov. 2016.