KHMELNYCHYY, L. M.; VECHORKA, V. V. PRODUCTIVE LONGEVITY DAUGHTERS OF SIRES UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED. Animal Breeding and Genetics, v. 52, p. 134-144, 1 Nov. 2016.