VASHCHENKO, O. V. PIG PRODUCTIVITY UNDER PURE BREEDING AND CROSSBREEDING. Animal Breeding and Genetics, v. 51, p. 34-41, 28 Mar. 2018.