KRYVOKHYZHA, Y. M.; ZHUKORSKIY, O. M.; NYKYFORUK, O. V.; LESYK, O. B. ENVIRONMENTAL RISKS OF SANITARY PROCESSINGOF DAIRYAND MILKINGEQUPMENT INPERSONAL PEASANT FARMS. Animal Breeding and Genetics, v. 51, p. 310-318, 28 Mar. 2018.