PILIPCHUK, O. S.; SHEREMETA, V. I.; KAPLUNENKO, V. G. INFLUENCE OF THE NEUROTROPIC-METABOLIC MEDICINES ON THE SOW’S PROLIFICACY. Animal Breeding and Genetics, v. 51, p. 267-275, 28 Mar. 2018.