KRUHLYK, S.; DZITSIUK, V.; SPYRYDONOV, V. ANALYSIS OF GENETIC STRUCTURE OF DOGS OF FRENCH BULLDOG BREED USING MICROSATELLITE DNA MARKERS. Animal Breeding and Genetics, v. 51, p. 185-192, 10 Aug. 2018.