BOARD, E. IN MEMORY OF LEONID VYSHNEVSKYI . Animal Breeding and Genetics, v. 58, p. 160-161, 29 Nov. 2019.