RYK, T. M.; METLYTSKA, O. I.; NOR, V. Y. Development of the identification’s method of porcine endogenous retroviruses PERV-С. Animal Breeding and Genetics, v. 55, p. 167-178, 15 May 2018.