VOITENKO, S. L.; VISHNEVSKY, L. V. INBREEDING IN THE MIRGORODIAN PIGS. Animal Breeding and Genetics, v. 54, p. 208-215, 29 Nov. 2017.