TіpіloH. T.; DZITSIUK, V. V. FEATURES OF CHROMOSOMAL SET OF SHEEP OF ROMANOV BREED. Animal Breeding and Genetics, v. 54, p. 162-168, 29 Nov. 2017.