RUDOMAN, H. S.; BALATSKY, V. M.; NOR, V. Y.; VOVK, V. O. CONNECTION g.307 G > A SNP POLYMORPHISM OF THE ALPHA-FUKOZYLTRASFERAZA 1 GENE WITH ECONOMIC-USEFUL TRAITS IN THE LARGE WHITE PIG BREED. Animal Breeding and Genetics, v. 54, p. 134-140, 29 Nov. 2017.