ZAPLATYNSKYI, V. S.; FEDOROVYCH, E. I. FOR SLAUGHTER QUALITIES OF THE OBROSHYNSKA WHITE AND GREY BREED GROUP. Animal Breeding and Genetics, v. 54, p. 37-45, 29 Nov. 2017.