Vashchenko, O. V. (2018). PIG PRODUCTIVITY UNDER PURE BREEDING AND CROSSBREEDING. Animal Breeding and Genetics, 51, 34-41. https://doi.org/10.31073/abg.51.05