Kruhlyk, S., Dzitsiuk, V., & Spyrydonov, V. (2018). ANALYSIS OF GENETIC STRUCTURE OF DOGS OF FRENCH BULLDOG BREED USING MICROSATELLITE DNA MARKERS. Animal Breeding and Genetics, 51, 185-192. https://doi.org/10.31073/abg.51.25