Kovtun, S. I., Shcherbak, O. V., Lyuta, I. M., & Shevchenko, T. V. (2020). CONDITION AND PROSPECTS INITIATED BY PROFESSOR V. YU. NEDAVA RESEARCH IN NANOBIOTECHNOLOGY. Animal Breeding and Genetics, 59, 124-135. https://doi.org/10.31073/abg.59.14