Ladyka, V. I., Sklyarenko, Y. I., & Pavlenko, Y. M. (2018). Prospects of preserving the lebedinian breed. Animal Breeding and Genetics, 55, 225-235. https://doi.org/10.31073/abg.55.31