Huzeyev, Y. V., Dzitsiuk, V. V., & TіpіloH. T. (2018). The karyotype of Ukrainian population of river buffalo (River Buffalo). Animal Breeding and Genetics, 55, 149-154. https://doi.org/10.31073/abg.55.21