(1)
Kovtun, S. I.; Shcherbak, O. V.; Lyuta, I. M.; Shevchenko, T. V. CONDITION AND PROSPECTS INITIATED BY PROFESSOR V. YU. NEDAVA RESEARCH IN NANOBIOTECHNOLOGY. Anim. Breed. and Genet. 2020, 59, 124-135.