(1)
Ladyka, V. I.; Sklyarenko, Y. I.; Pavlenko, Y. M. Prospects of Preserving the Lebedinian Breed. Anim. Breed. and Genet. 2018, 55, 225-235.