(1)
TіpіloH. T.; Dzitsiuk, V. V. FEATURES OF CHROMOSOMAL SET OF SHEEP OF ROMANOV BREED. Anim. Breed. and Genet. 2017, 54, 162-168.