[1]
Boyko, O.V., Honchar, O.F., Sotnichenko, Y.M. and Machulnyy, V.V. 2017. EFFICIENCY OF SELECTION BY EXTERIOR TYPE IN THE BREEDING HERDS DAIRY BREEDS. Animal Breeding and Genetics. 53, (Apr. 2017), 78-84. DOI:https://doi.org/10.31073/abg.53.10.