[1]
Vashchenko, O.V. 2018. PIG PRODUCTIVITY UNDER PURE BREEDING AND CROSSBREEDING. Animal Breeding and Genetics. 51, (Mar. 2018), 34-41. DOI:https://doi.org/10.31073/abg.51.05.