[1]
Gladiy, M.V., Kovalenko, G.S., Priyma, S.V., Holyosa, G.A., Tuchyk, A.V., Marchuk, L.V., Otsabryk, V.P. and Lolya, B.B. 2016. COMPARATIVE DESCRIPTION OF MILK PRODUCTIVITY OF COWS UKRAINIAN RED-AND-WHITE DAIRY CATTLE AND UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY CATTLE AND HOLSTEIN BREEDS IN SERF Ā«OLEKSANDRIVSKEĀ». Animal Breeding and Genetics. 52, (Nov. 2016), 6-12. DOI:https://doi.org/10.31073/abg.52.01.