[1]
Kovtun, S.I., Shcherbak, O.V., Lyuta, I.M. and Shevchenko, T.V. 2020. CONDITION AND PROSPECTS INITIATED BY PROFESSOR V. YU. NEDAVA RESEARCH IN NANOBIOTECHNOLOGY. Animal Breeding and Genetics. 59, (May 2020), 124-135. DOI:https://doi.org/10.31073/abg.59.14.