[1]
Ladyka, V.I., Sklyarenko, Y.I. and Pavlenko, Y.M. 2018. Prospects of preserving the lebedinian breed. Animal Breeding and Genetics. 55, (May 2018), 225-235. DOI:https://doi.org/10.31073/abg.55.31.