[1]
Huzeyev, Y.V., Dzitsiuk, V.V. and TіpіloH.T. 2018. The karyotype of Ukrainian population of river buffalo (River Buffalo). Animal Breeding and Genetics. 55, (May 2018), 149-154. DOI:https://doi.org/10.31073/abg.55.21.