[1]
TіpіloH.T. and Dzitsiuk, V.V. 2017. FEATURES OF CHROMOSOMAL SET OF SHEEP OF ROMANOV BREED. Animal Breeding and Genetics. 54, (Nov. 2017), 162-168. DOI:https://doi.org/10.31073/abg.54.21.