[1]
Baschenko, M.I., Gladiy, M.V., Melnyk, J.F., Jefimenko, M.J., Kruhliak, A.P., Polupan, Y.P., Vyshnevskiy, L.V., Birukova, O.D., Kruglyak, O.V., Kuzebniy, S.V. and Priyma, S.V. 2017. STATE AND PERSPECTIVES DIVELOPMEN OF DAIRY CATTLE OF THE UKRAINE. Animal Breeding and Genetics. 54, (Nov. 2017), 6-14. DOI:https://doi.org/10.31073/abg.54.01.