PRODUCTIVITY OF GOLSHTINS OF VARIOUS ECOLOGICAL GENETIC GENERATION AND UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREEDS IN IN THE CONDITIONS OF THE STEPPE ZONE OF UKRAINE

  • V. S. Kozyr Institute of Grain Crops of NAAS (Dnipro, Ukraine)
  • V. P. Kovalenko Institute of Grain Crops of NAAS (Dnipro, Ukraine)
  • A. D. Hekkiyev Kherson State Agricultural University (Kherson, Ukraine)
Keywords: breed, heifers, cows, productivity, evaluation, selection

Abstract

The productivity of cows of Holstein and Ukrainian black-and-white dairy breeds in the conditions of the steppe zone of Ukraine was studied. Estimation of breeding changes using the available gene pool. The directions of further pedigree work with the domestic breed.

References

1. Barabash, V. I. 2001. Prohnozuvannya normovanoho rozpodilu koriv stada za typamy kon-stytutsiyi dlya optymizuyuchoyi selektsiyi – Prediction normalized distribution of cattle herd by types of institutions are con for optimizing breeding. Shlyakhy rozvytku tvarynnytstva v rynkovykh umovakh – Ways of livestock in market conditions. Dnipropetrovs'k, 15–21 (in Ukraine).
2. Bashchenko, M. I., and L. M. Khmel'nychyy. 2002. Aktual'nist' problemy otsinky molochnoyi khudoby za ekster"yernym typom – Background dairy cattle evaluation by external type. Tvarynnytstvo Ukrayiny – Livestock Ukraine. 8:17–18 (in Ukraine).
3. Griban, V. G. 2002. Osobennosti adaptatsii golshtinskogo skota k usloviyam stepnoy zony Ukrainy– Features of adaptation of Holstein cattle to Steppe zone of Ukraine. Nauk. visnyk L'vivs'koyi derzh. akad. vet. medytsyny – Scientific Bulletin of Lviv State Academy of Veterinary Medicine. Lviv, 2:28–31 (in Russian).
4. Zubets', M. V., V. P. Burkat, M. Ya. Yefymenko, S. I. Kovtun, and B. Ye. Podoba. 2002. Suchasnyy stan ta perspektyvy henetyko-selektsiynoho i biotekhnolohichnoho monitorynhu v tvarynnytstvi Ukrayiny – Current state and prospects of genetic and biotechnological selection and monitoring livestock Ukraine. Visnyk Sums'koho NAU. Seriya «Tvarynnytstvo» – Bulletin of Sumy NAU. Series "Animal breeding". 6: 3–11 (in Ukrainian).
5. Kotendzhy, H. P., and V. I. Ladyka. 2001. Metodychni rekomendatsiyi z rozrobky selektsiynykh ta tekhnolohichnykh prohram u skotarstvi – Guidelines for development of selection and technological programs in cattle breeding. K. : Nauk. svit, 70 (in Ukrainian).
6. Kozlovs'ka, M. V. 2002. Selektsiya za hospodars'ko-biolohichnymy ta henetychnymy osoblyvostyamy v porodotvorchomu protsesi – Selection for the economic and biological and genetic features in porodotvorchomu process. Suchasni problemy tvarynnytstva – Modern problems of livestock. Dnipropetrovs'k, 6–9 (in Ukrainian).
7. Mel'nyk, Yu. F., and R. Ye. Mykytas. 2002. Udoskonalennya metodiv modelyuvannya i prohnozuvannya molochnoyi produktyvnosti v skotarstvi – Improved methods of modeling and forecasting milk production in cattle. Tavriys'kiy naukovyy visnyk – Tavria scientific bulletin. Kherson : Aylant, 86–90 (in Ukrainian).
8. Movchan, T. V. 2004. Stvorennya Prydniprovs'koho zonal'noho typu ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi khudoby – Creating a zone type Pridneprovsk Ukrainian black-and-white dairy cattle. Visnyk ahrarnoyi nauky – Journal of Agricultural Science. 6:21–23 (in Ukrainian).
9. Peshuk, L. V. 2002. Ekoloho-henetychni aspekty selektsiyi molochnoyi khudoby – Environmental and genetic aspects of breeding dairy cattle. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. K. : Nauk. svit, 36:135–136 (in Ukrainian).
10. Polupan, Yu. P. 2001. Problemy konsolidatsiyi riznykh selektsiynykh hrup tvaryn – Problems consolidation of various groups of animals breeding. Visnyk ahrarnoyi nauky – Journal of Agricultural Science. 12:42–46 (in Ukrainian).
11. Ruban, S. Yu. 2001. Systema kompleksnoyi otsinky velykoyi rohatoyi khudoby – The system is a comprehensive evaluation of cattle. Visnyk ahrarnoyi nauky – Journal of Agricultural Science. 3:40–47 (in Ukrainian).
Published
2017-04-27
How to Cite
Kozyr, V. S., Kovalenko, V. P., & Hekkiyev, A. D. (2017). PRODUCTIVITY OF GOLSHTINS OF VARIOUS ECOLOGICAL GENETIC GENERATION AND UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREEDS IN IN THE CONDITIONS OF THE STEPPE ZONE OF UKRAINE. Animal Breeding and Genetics, 53, 130-139. https://doi.org/10.31073/abg.53.17
Section
Breeding and Selection