VARIABILITY OF POPULATION-GENETIC PARAMETERS OF EXTERIOROF COWS IN SUMY INTERBREED TYPE OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY CATTLE

  • S. L. Khmelnyhcyy Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine)
Keywords: correlation, inheritance, measurements of body structure, yield

Abstract

The study of variability of population-genetics parameters of cows’ exterior was conducted on the livestock number of Sumy interbreed type of Ukrainian Black-and-White Dairy breed in the pedigree farm Pidlisnivskа branch of PJSC «Rise-Maksymko», Sumy district.

The level of positive correlation coefficients and their reliability showed that milk yield of first-calf heifers in the experimental herd to the greatest extent depended on the height at withers (r = 0.458) and rump (r = 0.324), depth of chest (r = 0.375) latitudinal measurements of backside (r = 0.263-0.375), body length (r = 0.303) and chest girth (r = 0.388). With age, the relation between the measurements of body conformation and the amount of milk yield of first-calf heifers in this direction remains, but with a slight decrease of correlation coefficients that can be the result of natural growth of age variability of exterior traits under the influence of ontogenetic regularities of development and paratypical factors.

Analysis of inheritance coefficients of the body conformation measurements of the estimated cows of Sumy innerbreed type of Ukrainian Black-and-White Dairy breed showed their genotypic variability, which varied within the recorded lactations.

In the pedigree farm a sufficient, reliable according to Fisher criterion, level of inheritance coefficients was found, which would provide appropriate effectiveness of mass selection on the measurements of height at withers and rump, depth of chest, latitudinal measurements of backside which were different in the first and second lactations.

Somewhat lower and less reliable levels of the inheritance coefficients of body measurements traits were obtained from cows according to the third lactation, which is explained, in a certain way, increasing age variability of the estimated traits.

The level of correlation of the measurements with milk yield allows to perform indirect selection by type, and the figures of inheritance of the measurements confirm the possibility of efficient selection of dairy cattle at the age of the first lactation with the aim of improvement of exterior for the herd and breed.

References

1. Ladyka, V. I., L. M. Khmel'nychyy, and A. M. Salohub. 2010. Spoluchna minlyvist' statey ekster"yeru koriv z molochnoyu produktyvnistyu – Connective variability exterior traits of cows with milk productivity. Zbirnyk naukovykh prats' Bilotserkivs'koho NAU. Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva – Collection of scientific works of Bila Tserkva NAU. Technology production and processing of livestock products. Bila Tserkva. 3(72):9–11 (in Ukrainian).
2. Lefler, T. F., and V. V. Bagaev. 2014. Kharakteristika ekster'era metodom promerov i indeksov teloslozheniya – Characteristics of the exterior type by method of measurements and indices of body structure. Vestnik Krasnoyarskogo GAU – Bulletin of Krasnoyarsk State Agrarian University. 9:142–146 (in Russian).
3. Loboda, V. P. 2012. Osoblyvosti ekster"yeru koriv-pervistok ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody – Features of the exterior firstborn Ukrainian Red-and-White Dairy breed. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya: «Tvarynnytstvo» – Bulletin of Sumy National Agrarian University, series of Animal Husbandry. 12 (21):21–23 (in Ukrainian).
4. Pelekhatyy, M. S., and A. L. Shulyar. 2010. Porivnyannya novostvorenykh molochnykh porid za ekster"yerom i konstytutsiyeyu – Comparison of newly created Dairy breeds on the exterior and constitution type. Nauk. Visnyk LNUVMBT imeni S. Z. Hzhyts'koho – Scientific bulletin of LNUVMBT named after Gzhytsky. 12:3(45) 3:79–93 (in Ukrainian).
5. Plokhinskiy, N. A. 1969. Rukovodstvo po biometrii dlya zootekhnikov – Guide to biometrics for livestock specialists.Moskow, Kolos, 256 (in Russian).
6. Polupan, Yu., T. Koval', V. Voronenko, V. Demchuk, and Yu. Kulyk 2003. Poyednuvanist' liniy i sporidnenykh hrup chervonoyi molochnoyi khudoby – Compatibility of the lines and related groups Red Dairy cattle. Tvarynnytstvo Ukrayiny – Animal Husbandry of Ukraine. 11:11–14 (in Ukrainian).
7. Polupan, Yu. P. (2013) Ontohenetychni ta selektsiyni zakonomirnosti formuvannya hospodars'ky korysnykh oznak molochnoyi khudoby: dys. doktora s.-h. nauk: 06.02. 01. Chubyns'ke – Ontogenetic and breeding patterns formation of economically useful traits of Dairy cattle: doctor's thesis of Agrarian sciences: 06.02. 01. Chubynske (in Ukrainian).
8. Polupan, Yu. P. 2007. Sub"yektyvni aktsenty z deyakykh pytan' osnov selektsiyi ta porodoutvorennya – Subjective emphasis on some issues of the basis of breeding and breed creation. Rozvedennya i henetyka tvaryn. Mizhvidomchyy tematychnyy zbirnyk – Animal Breeding and Genetics. Interdepartmental thematic collection. Kyiv, Ahrarna nauka. 41:194–208 (in Ukrainian).
9. Salohub, A. M., and L. M. Khmel'nychyy. 2011. Osoblyvosti uspadkovuvanosti ta spoluchnoyi minlyvosti oznak ekster"yeru koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody – Features of inheritance and connective variability exterior traits of cows Ukrainian Red-and-White Dairy breed. Zbirnyk naukovykh prats' Vinnyts'koho NAU. Seriya: Sil's'kohospodars'ki nauky. Vinnytsya – Scientific works of Vinnytsia NAU. Series: Agricultural science. Vinnitsa. 8(48):59–62 (in Ukrainian).
10. Khmel'nychyy, L. M., and V. P. Loboda. 2013. Otsinka koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody za promiramy ta indeksamy budovy tila – Estimation cows of Ukrainian Red-and-White Dairy breed on the measurements and indices of body structure. Naukovo-tekhnichnyy byuleten' Instytutu tvarynnytstva NAAN. Kharkiv – Scientific - technical bulletin NAAS Institute of animal husbandry. Kharkiv. 1:309–313 (in Ukrainian).
11. Khmel'nychyy, L. M. 2003. Ekster"yernyy typ ta produktyvnist' koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody – Exterior type and productivity of cows Ukrainian Black-and-White Dairy breed. Naukovo-tekhnichnyy byuleten' Instytutu tvarynnytstva UAAN. Kharkiv – Scientific-technical bulletin NAAS Institute of animal husbandry. Kharkiv. 84:142–146 (in Ukrainian).
12. Khmel'nychyy, L. M., and V. V. Vechorka. 2014. Vikova minlyvist' korelyatsiy mizh nadoyem ta liniynoyu otsinkoyu typu koriv-pervistok ukrayins'kykh chorno- ta chervono-ryaboyi molochnykh porid – Age variability in correlations between milk yield and the linear estimation of type firstborn of Ukrainian Black and Red-and-White Dairy breeds. Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktiv tvarynnytstva. Zbirnyk naukovykh prats' BNAU. Bila Tserkva – Technology of production and processing of livestock products. Scientific works of BNAU. Bila Tserkva. 1(116):84–87 (in Ukrainian).
13. Khmel'nychyy, L. M., and V. V. Vechorka. 2008 Osoblyvosti budovy tila koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi ta holshtyns'koyi porid – Features of body structure cows Ukrainian Black-and-White Dairy and Holstein breeds. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics. 42:318–326 (in Ukrainian).
14. Khmel'nychyy, L. M., and V. V. Vechorka. 2015. Spoluchena minlyvist' promiriv ta indeksiv budovy tila z nadoyem koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody – Connective variability of the measurements and indices of body structure with milk yield of cows Ukrainian Black-and-White Dairy breed. Rozvedennya i henetyka tvaryn. Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk. – Animal Breeding and Genetics. Interdepartmental thematic scientific collection. 50:96–102 (in Ukrainian).
Published
2016-11-01
How to Cite
Khmelnyhcyy, S. L. (2016). VARIABILITY OF POPULATION-GENETIC PARAMETERS OF EXTERIOROF COWS IN SUMY INTERBREED TYPE OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY CATTLE. Animal Breeding and Genetics, 52, 144-149. https://doi.org/10.31073/abg.52.18
Section
Breeding and Selection